Algemene voorwaarden

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Mellon BV en haar afnemers en opdrachtgevers, verder te noemen opdrachtgever.

1.2

Afwijkingen van en aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden zijn voor Mellon BV slechts bindend indien en voor zover deze door Mellon BV schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3

Indien opdrachtgever gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Mellon BV en de betreffende opdrachtgever de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

2.1

Alle offertes van Mellon BV zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2

Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever binnen vier weken na de datum van de offerte van Mellon BV, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3

Alle tekeningen, afbeeldingen, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van nieuwe technologieën en alle andere specificaties in offertes, reclamemateriaal, prijsopgaven of orderbevestigingen gelden slechts bij benadering. Geringe afwijking is toegestaan voor zover zij niet uitmonden in een door Mellon BV te verrichten andere prestatie. Mellon BV houdt zich het recht voor met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte aan te brengen.

2.4

 

Wijzigingen in of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien:
a) het geringe afwijkingen betreft zoals bedoeld in artikel 2.3;
b) deze schriftelijk door Mellon BV zijn bevestigd;
c) deze door opdrachtgever zijn verzocht en door Mellon BV uitgevoerd.

2.5

Alle leveringstermijnen gelden slechts als een vrijblijvende benadering zonder waarborg van levering op de gestelde datum.

2.6

Mellon BV zal ingeval van dreigende overschrijding van een termijn opdrachtgever hierover inlichten en zich inspannen om in overleg met opdrachtgever een oplossing te vinden.

3.1

De prijsopgaven worden berekend op basis van kostenfactoren die tijdens het voorbereiden van de offerte of het aangaan van de overeenkomst bekend zijn.

3.2

De prijzen van Mellon BV kunnen worden verhoogd indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen voordoen als gevolg van verhoging van kosten door interne en/of externe omstandigheden.

3.3

Alle facturen van Mellon BV dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3.4

Bij niet tijdige betaling aan Mellon BV is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Ingeval van verzuim is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het factuurbedrag vanaf 14 dagen na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.

3.5

Het is opdrachtgever niet toegestaan vorderingen op Mellon BV te verrekenen met vorderingen van Mellon BV. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

3.6

Ingeval van betalingsverzuim door opdrachtgever is opdrachtgeververplicht de buitengerechtelijke kosten te voldoen aan Mellon BV. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 100,--. De buitengerechtelijke kosten zijn opeisbaar op de dag dat het verzuim van opdrachtgever intreedt.

3.7

Reclames op facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de betreffende factuur zonder protest te hebben behouden en de juistheid van de factuur te hebben erkend.

3.8

Mellon BV heeft het recht bij aanvaarding van de opdracht van opdrachtgever een aanbetaling te bedingen. Ingeval Mellon BV van dit recht gebruik maakt, vangt een eventueel overeengekomen leveringstermijn pas aan op de dag van voldoening van de aanbetaling.

4.1

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Mellon BV of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter beschikking gesteld.

4.2

De eigendom van geleverde zaken wordt uitdrukkelijk door Mellon BV voorbehouden totdat volledige betaling van alle vorderingen van Mellon BV van verrichte diensten en geleverde zaken, daarbij inbegrepen de vergoeding van kosten en interesten, heeft plaatsgevonden.

5.1

De kosten voor het verzorgen van een opleiding, cursus of traning dienen aan Mellon BV te worden voldaan uiterlijk twee weken voor de aanvang van de betreffende opleiding. Bij niet tijdige betaling vervalt de inschrijving. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de betreffende opleiding worden de betaalde kosten niet gerestitueerd. Bij eerdere annulering worden de betaalde kosten gerestitueerd onder aftrek van een bedrag van € 75,-- wegens administratiekosten.

5.2

Indien het aantal betaalde aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Mellon BV aanleiding geeft, is Mellon BV gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren zonder schadeplichtig te zijn of te worden.

5.3

Mellon BV zal in dat geval echter proberen de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Een en ander geschiedt in overleg met de cursisten.

6.1

Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Mellon BV zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

6.2

Mellon BV is gerechtigd doch niet verplicht de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

6.3

De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

6.4

Gedurende een periode van drie maanden na aflevering of - indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen - drie maanden na acceptatie, zal Mellon BV naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Mellon BV zijn gemeld. Mellon BV garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs. In dat geval zal Mellon BV haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening brengen. Mellon BV kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Mellon BV toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Mellon BV wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

7.1

Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Mellon BV geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Mellon BV melden. Na ontvangst van de melding zal Mellon BV naar beste vermogen de fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Mellon BV te bepalen wijze en termijn aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Mellon BV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

7.2

Mellon BV garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

7.3

Mellon BV kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Mellon BV toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Mellon BV is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de onderhoudsovereenkomst.

7.4

Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Mellon BV bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Mellon BV niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Mellon BV van opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Mellon BV aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

7.5

Indien opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Mellon BV is aangegaan, kan Mellon BV door opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

8.1

Mellon BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte kosten en/of bedrijfsschade als gevolg van door Mellon BV verleende diensten, verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, tenzij opdrachtgever aantoont dat schade is veroorzaakt door grove schuld/nalatigheid of opzet van Mellon BV.

8.2

Mellon BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen van opdrachtgever of van derden, voor zover deze afwijken van de door Mellon BV voorgeschreven uitvoering.

8.3

Mocht om welke reden dan ook Mellon BV aansprakelijk zijn, niettegenstaande bovenstaande bepalingen, dan aanvaardt Mellon BV slechts aansprakelijkheid voor zover deze door haar verzekeraar(s) wordt uitgekeerd.

8.4

Indien de verzekeraar van Mellon BV niet tot uitkering overgaat, is Mellon BV ten hoogste aansprakelijk voor het factuurbedrag (exclusief BTW) van de desbetreffende opdracht. Heeft de opdracht zich over een periode langer dan 12 maanden uitgestrekt voor de dag waarop de aansprakelijkheid is ontstaan, dan wordt deze beperkt tot de hoogte van de gefactureerde bedragen in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de dag waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.

9.1

Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting tegenover Mellon BV, alsmede ingeval van aanvraag van zijn faillissement of verlening van (voorlopige) suréance van betaling, liquidatie of stopzetting van zijn bedrijf, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mellon BV is in dat geval gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, nakoming vermeerderd met schadevergoeding te vorderen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden of ontbonden te verklaren onverminderd het recht op schadevergoeding.

9.2

Indien opdrachtgever direct of indirect met Mellon BV in concurrentie treedt, op welke wijze dan ook, heeft Mellon BV het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht van Mellon BV op schadevergoeding.

10.1

Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

10.2

Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.


Deze algemene voorwaarden zijn als ook als PDF-document te downloaden.